ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ : e-Breeding

ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บนระบบออนไลน์ เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ทางการจัดการฟาร์มและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ภายใต้การดูแลของศูนย์ข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

 

ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

สมัครใช้งานระบบ e-Breeding

แผ่นพับ - ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์:e-Breeding

• การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของฟาร์มสำคัญอย่างไร ?