บุคลากร กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

 eK

 นายเอก วิทูรพงศ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sani

น.ส.อัญชลี เจือหอม
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nuntapong

นายนันทพงศ์ คำประเสริฐ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

patsamon น.ส.พรรษมนต์ วริศวัชรพงศ์
นักจัดการงานทั่วไป
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.