การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของฟาร์มสำคัญอย่างไร ?

การบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของฟาร์ม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มและตัดสินใจในการผลิต

  • หากไม่มีการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม เกษตรกรจำเป็นต้องจดจำข้อมูลต่างๆภายในฟาร์มด้วยตนเอง โดยการจดจำด้วยตนเอง
    อาจเกิดความผิดพลาดในข้อมูล จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดในการจัดการฟาร์ม

  • บางข้อมูลของฟาร์มมีความจำเป็นและส่งผลโดยตรงต่อฟาร์ม อาทิ จำนวนสัตว์ในฟาร์ม การผลิตของฟาร์ม

  • การจัดเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์ม และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในด้านต่างๆ
    สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละช่วง หรือการจัดทำรายงานประจำเดือน

  • การจดบันทึกข้อมูลและการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเพิ่มประสิทภาพการผลิตของฟาร์ม

ข้อมูล กับ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

การเก็บบันทึกข้อมูลสามารถบ่งบอกรายตัวสัตว์และข้อมูลประจำตัวสัตว์ได้ อาทิ เบอร์ประจำ พ่อ-แม่พันธุ์ สายพันธุ์ และข้อมูล
น้ำหนักสัดส่วนนอกเหนือจากนี้ข้อมูลที่บันทึกอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ ยังสามารถนำมีวิเคราะห์คุณค่าทางพันธุกรรมของสัตว์
เพื่อใช้ในการคัดเลือกสัตว์ในฟาร์ม

คุณค่าพันธุกรรม เกิดจากการนำข้อมูลที่เก็บบันทึกอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ มาวิเคราะห์ด้วยหลักการและเครื่องมือที่มี
ความน่าเชื่อ ข้อมูลของสัตว์แต่ละตัวจะถูกนำมาวิเคราะห์ภายใต้การตัดปัจจัยภายนอกที่สิ่งผลต่อการแสดงลักษณะของสัตว์
เพื่อให้ได้ค่าการแสดงลักษณะของสัตว์ที่มาจากพันธุกรรมของสัตว์อย่างแท้จริง